השקעות נדל”ן בחו”ל

תקנון האתר

הגדרות:

“מידע” – נתונים על מדינות שונות בעולם שנתקבלו מאתרים בעולם ומעורכי דין ו/או רו”ח ו/או שמאים וכל איש מקצוע אחר, חוות דעת על המפרסמים באתר, תמונות / וידאו של נכסים של בעלי המקצוע וכן מאמרים מקצועיים.

“מפרסמים” – משווקים, מתווכים, קבלנים, מלווי השקעות, מנהלי נכסים, מכללות ומוסדות אקדמאיים

“אנשי שירות” – עורכי דין, רואי חשבון, שמאים, חברות להעברת כספים, חוקרים פרטיים

“האתר” – https://rankoo.co.il/ 

“משתמש” – אדם יחיד או תאגיד אשר גולש באתר או מבצע בו שימוש כלשהו

“צדדים שלישיים” – כל גוף שאינו חלק מהחברה כהגדרתו.

 

א.  מבוא

 1. באתר זה תוכלו למצוא מידע רב המכיל נתונים להשקעות במדינות שונות בעולם. האתר יסייע לכם לבצע מחקר ראשוני על ארץ השקעה ואף להיוועץ עם אחד מהמפרסמים על ידה. המפרסמים ידורגו לפי כמות ואיכות חוות הדעת של לקוחות קודמים.
 2. התקנון שמובא להלן, מכיל את כל תנאי השימוש הנמצאים באתר. המשתמשים הבוחרים לעשות שימוש אישי באתר נדרשים לבדוק בעיון את כלליו, עמודיו ותוכנו על מנת לעשות בו שימוש מושכל. על כן, המשתמש נדרש לפועל רק על פי תנאי התקנון ולא לחרוג מימנו בכל דרך אחרת. עולם הנדל”ן בחו”ל הינו שוק משתנה ללא הרף ובקצב מהיר, מומלץ ביותר לבדוק את התקנון מפעם לפעם על מנת להכיר את השינויים וההוראות המשתנים באתרנו. במידה והמשתמש אינו מסכים לאחד מסעיפי התקנון הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר לרבות השירותים שמוצעים דרכו.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע עדכונים ו/או שינוים של ההוראות התקנון.
 4. האמור בתקנון זה בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לשני המינים באופן שווה.
 5. למען הסר ספק, האתר הינו גורם מפרסם בלבד המחבר בין משקיעי נדל”ן לבין משווקי פרויקטים, מלווי השקעות ואנשי מקצוע שונים שמסייעים ברכישת נדל”ן בחו”ל.

ב. תנאי השימוש

 1. השימוש באתר מותנה בקבלת כל התנאים האמורים. גלישה באתר וצריכת כל אחד  משירותיו ו/או תכניו משמעותם קבלה והסכמה מלאה לכל תנאי התקנון, ללא כל הסתייגות.
 2. השימוש באתר מותר אך ורק לצרכים אישיים. השימוש הינו אסור לצרכים מסחריים ללא הסכמה מפורשת בכתב מבעלי האתר.
 3. בהיעדר הסכמה לאחד מכל תנאי השימוש, מתבקש המשתמש להפסיק את השימוש באופן מידי.
 4. הגלישה והשימוש בתכני האתר הינו באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או מאמר ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית של מחיר הנכסים או השירות של אחד מספקי השירותים ו/או התאמתם למשתמש.
 5. נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או בעלי מקצוע ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי. אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים כדי לזכות ליתרון מסחרי.
 6. חל איסור לאסוף נתונים מהאתר, בכל אופן שהוא, שאינם על דרך של שימוש רגיל. המשתמש מתחייב שלא להעתיק ו/או לשנות ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשכפל, כל מידע המוצג באתר.
 7. המשתמש מתחייב להימנע מלפגוע באתר ו/או בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישים עמם האתר עובד.
 8. המשתמש מתחייב לפטור מאחריות ישירה או עקיפה את בעלי האתר ו/או החברה מכל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה ו/או תשלום מהשירותים שניתנו לו בחינם וללא תמורה. המשתמש מתחייב לבצע בדיקות טרם יתקשר עם אחד מן המפרסמים באתר, שכן עליו לבצע בדיקה מעמיקה טרם ישלם תשלום כלשהו לצד ג’, שכן הוא יישא בכל האחריות לכך.
 9. המשתמש מתחייב שלא לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר הקשור לאתר בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות שונות או כל יישום דומה. המשתמש מתחייב לא להפיץ, לשלוף, לשדר, לפרסם כל מידע אחר שעלול לסייע ו/או לשדל ו/או לעודד אדם אחר לבצע פעולה האסורה על פי דין. כמו כן המשתמש מתחייב לא לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש כלשהו באתר.
 10. המשתמש מתחייב שלא לגרום לנזק ישיר או בעקיפין שיגרום להפרת זכויות קניין רוחני ו/או הפרת חוזה ו/או פגיעה בפרטיות של האתר ו/או צדדים שלישים ו/או כל גוף המפרסם דרך האתר, שכן חלק מהתמונות והמידע הינם קניין רוחני של גורמים שלישים. בהתאם לזאת, אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה ללא הסכמתו הכתובה של בעלי האתר.
 11. יובהר שחלק מהמידע התמונות והסרטונים המוצגים באתר הינם בבעלות צדדים שלישיים. משתמשים ובעלי מקצוע אלו נותנים את הרשאתם להעלאת המידע כל זאת בכפוף להרשאתם. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני בתכנים אלו שייכים לאותם צדדים שלישיים ואין למשתמש או כל גורם אחר זכות לפגוע בקניינם הרוחני ללא רשות האתר וצדדים אלו.
 12. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בתמונות, בגרפיקה, במידע, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.
 13. המשתמש מתחייב לפצות את החברה ו/או כל צדד שלישי, בגין כל נזק שייוצר עקב השימוש וכן כל הוצאה מכל סוג שהוא שתוטל בעקבות תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בקשר עם הפרת הוראות תנאי השימוש על-ידו ו/או על-ידי מי מטעמו, מכל סיבה שהיא.
 14. מובהר בזאת, כי האתר אינו אחראי בגין כל נזק או הפסד ישיר שיגרם למשתמש ו/או צד שלישי בשל השימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. האחריות לגבי בחינת האמיתות המופיעות בו חלה על המשתמש בלבד.
 15. לבעלי האתר עומדת הזכות להסיר בכל עת מידע ו/או תוכן שיווקי ו/או תמונות ו/או קישורים ואף להימנע מפרסומם בשלמותם או בחלקם, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא מתן הודעה.
 16. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע למשווקי פרויקטים ו/או מלווי השקעות  ו/או עורכי הדין ו/או רו”ח ו/או חברות ניהול נכסים ו/או מכללות ללימוד ו/או חברות להעברת כספים וכל פרט אחר לגבי המפרסמים לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעמם בלבד והמפרסמים נושאים את כל האחריות המוטלת עליהם. אין האתר יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מהמפרסמים ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.
 17. מומלץ ביותר לכל המשתמשים באתר לבצע בדיקה עצמאית ומעמיקה בטרם יתקשרו עם אחד מן המפרסמים באתר, שכן נושאי האחריות והסתמכות על המידע שפורסם בכל מקום באתר תהא רק על המשתמש. בעלי האתר אינם יכולים ואינם מתיימרים להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם. המשתמש פוטר את בעלי האתר, באופן בלתי חוזר, מכל אחריות כלפי כל נזק שיגרם לו כתוצאה ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיימסר לו ו/או שימוש ו/או רכישה מאחד מהמפרסמים באתר.
 18. כשירות למשתמשי האתר, מעניק האתר למשתמשים את האפשרות להסתייע בדירוגים המצויים בו על מנת לקבל החלטה מושכלת. האתר משמש כצינור להעברת מידע המאפיין את שביעות רצונם של לקוחות קודמים שרכשו נכסים מאותם מפרסמים. המידע המובא מהאתר אינו בא להחליף את הבדיקות והבירורים העצמאיים שעל המשתמש לבצע ביחס לאותם מפרסמים לרבות אנשי השירות המוצגים באתר, כגון: עורכי דין ורו”ח. האתר אינו מתחייב לבצע בירורים ובדיקות מעמיקות לגבי איכות השירותים, רמתם, רישיונותיהם וכל פרמטר אחר הנוגע לאחד מכל מהמפרסמים באתר. מסירת פרטי מפרסם באתר ו/או דירגו, ו/או כל מידע אחר אודותיו אינה מהווה המלצה להתקשר עם מפרסם או איש שירות כלשהו. ההחלטה להתקשר עם אחד מאלו הנה על דעת המשתמש בלבד והוא יישא באחריות לכל תוצאות ההתקשרות. האתר אינו מתחייב לדרג את אנשי השירות המפרסמים בו על כל המשתמע מכך. יובהר, כי האתר עושה את מירב המאמצים לקבל אסמכתאות וחומרים אמייתים שקשורים למידע המוצג, עם זאת במידה והמפרסמים יעבירו חומרים ומידע כוזבים אין בידי האתר האפשרות לגלות זאת.
 19. מובהר כי דירוג המפרסמים או פרסום חומר פרסומי באתר אודותיהם אין משמעו כי האתר או מי מטעמו מעודד או ממליץ על אחד המפרסמים ו/או מנותני השירות באתר. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.
 20. הפרסום באתר זה מהווה הצגה כללית בלבד ואינו מהווה הצעה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות, לייעוץ מס, או לייעוץ משפטי. האתר, לרבות מנהליו, עובדיו, יועציו, וחברות אחרות הקשורות בו והפועלים מטעמו  אינם מורשים לפי חוק הסדרת העיסוק ביעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות תשנ”ה – 1985, וכל מידע פרסומי שנמסר וכל מידע שיימסר לגבי אפשרות השקעה לא יהווה יעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. 
 21. האתר מציג מידע הכולל בין היתר הערכות, מידע, יעדים וכוונות אשר מתייחסות להשקעות שונות בעולם. עצם הצלחתם נתון להשפעה של גורמים שאינם בשליטת האתר. יש לקחת בחשבון את האפשרות לאי ההתממשות של השקעות אלו. השקעה כספית מגיעה עם סיכון שצריך לקחתו בחשבון. קיים סיכון לכספי ההשקעה, ואף סיכון של אי התממשות רווח כלשהו ו/או הפסד של כספי ההשקעה. התוכן באתר וההצעות בו אינם מבטיחות למשתמשים בשום אופן הבטחת תשואה כלשהי, ואין לראותם כך.

ג. שימושים באתר

 1. האתר מספק פלטפורמת פרסום לרכישת נכסים בחו”ל ו/או לקבל שירותים משפטיים ו/או יעוץ מס באמצעות גורמים שלישים. באם ירצה המשתמש יוכל להתקשר לאחד עם אחד המפרסמים באתר או להשאיר את פרטיו באתר כדי לקבל מידע נוסף באמצעות שיחת טלפון מאחד הגורמים המפרסמים באתר זה.
 2. המשתמש יוכל למצוא באתר זה מידע על ארץ ההשקעה בה הוא מעוניין לרכוש נכס, הצעות לרכישת נכסים ממפרסמים, דירוג וחוות דעת של לקוחות קודמים ואפשרות ליצור עמם קשר. כמו כן האתר יכיל תמונות של נכסים המוצעים למכירה, פרטיהם של עורכי דין המתמחים בדין הזר בישראל, עו”ד זרים, רו”ח המתמחים במיסוי בינלאומי וכו’. המשתמש יוכל ליצור קשר באמצעות שיחת טלפון עם המפרסמים ונותני השירות באתר בשיחה טלפונית ולקבל מידע על ההשקעות של המפרסם ובאם ירצה גם קבלת ייעוץ מקצועי מאחד מנותני השירות.
 3. במידה והמשתמש יבקש לקבל שיחת טלפון או פרטים נוספים באמצעות המייל הפרטי שלו הוא יתבקש למלא טופס מילוי פרטים ובו לספק את הפרטים הבאים: שם פרטי, שם משפחה, דוא”ל, טלפון נייד. מילוי פרטים אלה או מסירתם בטלפון, ככל שייעשה, נעשה ברצונו החופשי של המשתמש ואין כל חובה למסור פרטים אלה.
 4. הדירוגים המוצגים באתר נקבעו לפי דעותיהם האישיות של המשתמשים והאתר אינו מספק תחזית, ואינו נוטל אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לאיכות, מחיר או כל פרמטר אחר הנוגע לנכסים ו/או עבודה אשר תבוצע על ידהם ו/או בוצעה על ידהם בעבר. כמו כן האתר איננו מתחייב לבחון בעצמו את עבודתם באופן עצמאי. המשתמש מבין כי האתר איננו מקבל על עצמו התחייבות לפיצויים מכל סוג שהוא עבור כל נזק שיגרם כתוצאה משימוש במידע שיימסר או הנכסים שירכוש. במידה ותחליטו גם אתם להתקשר עם אחד מהמפרסמים באמצעות האתר, נפנה גם אליכם, ונשמח אם תוכלו לשתף אותנו בחוויותיכם מהשירות אותו קיבלתם. על חוות הדעת להיות אמיתית וכנה. מובהר כי פרסום או הסרת חוות הדעת יהיו לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של האתר.
 5. המשתמש יוכל ליצור קשר עם אחד מנותני השירות באתר. כמו כן, האתר שומר לעצמו את הזכות להקליט את השיחות.  טרם השיחה תתחבר בין הצדדים יובהר ללקוח כי השיחה מוקלטת. השיחות יוקלטו לצורך בקרת ואיכות השירות וכדי לעזור לאתר לבדוק את נותני השירות בכדי לאפיין את איכות השירות שניתנת על ידם וכן לעמוד כי הם עומדים בתנאי ההסכם שנחתם עמם.
 6. כחלק מן השירות המסופק על ידי האתר לציבור המשתמשים, המפרסמים באתר מציעים מחיר מינימום להשקעה ואף נתונים תשואות שונות. נתונים אלו שוקללו על ידם ואין האתר מתחייב לעניין המידע, המחירים והתשואות. על המשתמש לעשות את מירב הבדיקות האפשרויות על מנת לבחון את החסרונות והיתרונות בכל השקעה, שכן אין לאתר אפשרות לדעת האם המידע, המחירים והתשואות הינם טובות ומייצגות את מחיר השוק באותה ארץ.
 7. בכל הנוגע לאנשי השירות והמפרסמים באתר, ההתקשרות בניהם לבין המשתמשים הינה באחריות המשתמשים בלבד. האתר אינו מהווה גורם הקובע את מחירי השירותים ואינו צד לדעת את טיב ואיכות השירות המוצעת למשתמש. על המשתמש לבצע בדיקה מעמיקה כדי לבחון לעומק את הצעתם. האתר מהווה גורם מקשר בין הצדדים, אולם אין ביכולתו לדעת האם המחיר המוצע סביר לשירות המבוקש או עם השירות המוצע הינו מקצועי ומתאים למבקש השירותים. האתר לא יהא צד לכל תביעה בין הצדדים ועל המשתמש לעשות את כל הבירורים האפשריים טרם יתקשר עמם.
 8. מובהר, כי באם יצוין מידע על מחירים באתר על מדינה מסוימת ו/או נכס ו/או שירות ו/או מחירון, כל אלו אינם מחייבים את האתר ו/או נותני השירות בו או המפרסמים באתר. שימוש ו/או הסתמכות על מידע זה הינו באחריות המשתמש בלבד ועל אחריותו לבדוק את הנתונים המוצגים בפניו.
 9. האתר אינו מחויב להציג אנשי שירות ו/או מפרסמים ו/או פרויקטים ו/או מידע אודות השקעות בעולם, והאתר רשאי בכל עת, להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים ללא צורך בקבלת אישור מהם. כמו כן, לאתר עומדת הזכות להסיר תכנים אודות מיזמים שונים ו/או השקעות שמוצעות דרכו או לחדול מלפרסם את אחד מן הגורמים הנ”ל. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר להפסקת התקשרות בין הצדדים.
 10. האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה שונים על מנת לתעד ולבדוק תנועת גולשים אנונימיים שונים באתר. האתר בודק את תנועת הגולשים והרגלי המעבר שלהם באתר כדי לבצע פעולות לשיפור הממשק. לאור זאת, האתר בודק את הרגלי הגלישה  ומנתח את כמות הקליקים וזמן השהייה בעמודים. גלישה באתר זה מהווה את הסכמתכם לאיסוף המידע על ידי האתר. למען הסר ספק, המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.

ד. פורומים, מאמרים ,תגובות תכני גולשים, וובינרים, פודקאסטים וביקורות

 1. האתר מפעיל מאגר של מאמרי מידע על מדינות שונות בעולם, יובהר שהחוקים משתנים ומתעדכנים בתדירות רבה, יש להפעיל שיקול דעת נרחב לפני הסתמכות על המידע המוצג באתר. המאמרים יעלו באמצעות המפרסמים או ע”י אחד מאנשי השירות או גולשים שבאתר.
 2. המאמרים שיעלו באתר באמצעות גורמים שלישים, הנם מנסיונם ופרי עבודתם הבלעדית. המשתמש מסיר כל אחריות מהאתר במידה והסתמך על מידע זה. אין האתר מהווה גורם המאמת את נכונות המידע ועל המשתמש לבדוק זאת בעצמו, טרם יסתמך על מידע כזה או אחר שנמצא במאמרי המידע.
 3. בנוסף, האתר יפעיל “פורום מקצועי” שבעזרתו יוכלו הגולשים לשאול שאלות, להתייעץ , לחלוק ולשתף ידע וניסיון. בשלב זה, משתמשי האתר אינם נדרשים להירשם לאתר, אולם האתר שומר לעצמו את הזכות להתנות את השימוש בהרשמה.
 4. על הגולשים המשתתפים בפורום להשתמש בשפה ובלשון נאותה ולהימנע מלפגוע בשמם הטוב ו/או בפרטיותם ו/או ברגשותיהם של מנהלי הפורום, המפרסמים ואנשי השירות וכל המשתמשים האחרים.
 5. אין לפרסם ו/או להעלות לאתר, בכל דרך, תכנים או חומרים, לרבות טקסטים, תמונות, גרפיקה או וידאו, שיש בהם משום פגיעה בזכויותיהם של צדדים שלישים, לרבות חומרים או תכנים שיש בהם משום פגיעה בזכויות יוצרים ו/או סימן מסחר ו/או מהוות פגיעה בשמו הטוב ו/או בפרטיותו של כל אדם ו/או גוף.
 6. המשתמשים מתחייבים כי כל החומרים והתכנים אשר יועלו על ידם לאתר הנם תכנים מקוריים שלהם או בידיהם רישיון מתאים, וכי חומרים אלו באחריותם הבלעדית. 
 7. המשתמש מתחייב שלא יעלה ו/או יפרסם ו/או יפיץ כל מידע ו/או חומר אחר הכולל פרסומות או הודעת שיווק כלשהי, מבלי שקיבל את הסכמתה והרשאתה המפורשת,  בכתב מבעלי האתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע הפרה במידה ויחיד ו/או גוף מסחרי יפר הוראה זו.
 8. התכנים והחומרים שמועלים לאתר על ידי המשתמשים מתפרסמים באתר בהתאם להצהרת המשתמשים כי המידע הינו נכון ואינו מפר כל זכות של צד שלישי. אין באפשרות האתר לוודא, והוא איננו מוודא בפועל, את נכונות הצהרה זו.
 9. מובהר, כי כפלטפורמה להעלאת תכני גולשים, האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן. במידה ומשתמש סבור שהתבצע פגיעה בזכויות שלו הוא מוזמן ליצור קשר עם מנהלי האתר. מנהלי האתר יעשו בדיקה מעמיקה כדי לבדוק את  נסיבות הפנייה בהקדם האפשרי.
 10. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש לתכנים שהועלו על ידו לאתר, האתר יהיה רשאי להסיר כל תוכן ו/או מידע שהועלו לאתר לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מראש.
 11. התכנים והמידע המתפרסמים בפורום, מתפרסמים מטעם אנשי השירות ו/או מטעם הגולשים בלבד ובאחריותם. האתר לא יהיה אחראי לתוכן או למהימנות כל תוכן המופיע בפורום ולא יישא באחריות כלשהי בקשר אליהם. על כל משתמש לעשות בדיקה טרם יסתמך על אחת מהעצות ו/או טיפים שמוצעים דרך האתר.
 12. לאתר הזכות המלאה להסיר כל תוכן שיראה לו, זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הצורך ליתן כל נימוק וללא הודעה מראש.
 13.  הביקורות המצויות באתר הינם דברים שנאמרו מפי משקיעים קודמים שרכשו או קיבלו שירותים מהמפרסמים ואנשי השירות. אין לאתר האפשרות לדעת האם המידע נכון או לא והאם משקיעים אלו העבירו ביקורת פיקטבית. על המשתמש באתר לדעת כי האחריות מוטלת עליו במקרה והסתמך על המידע המוצג במסגרת הביקורות, שכן לא יכול לטעון טענות כנגד האתר עקב הביקורות. האתר יעשה ככל שביכולותו על מנת לשמור על אמינות ונכנות הביקורות, אולם בשל הסיכון הגבוה בהשקעה מעבר לים על המשתמש לדעת זאת ולהסיר אחריותו מהאתר שכן שימוש בתכני האתר מהווה הסכמה מלאה לכך.
 14. כל תוכן שמוצג באתר בוובינר או פודקאסט הינו באחריותו של המציג בלבד. כל נזק שיגרם עקב המידע והתוכן המצוי הינו באחריות של המשתמש בלבד. המשתמש מסיר אחריות מהאתר בגין כל נזק שיגרם לו עקב שימוש בתכנים.

ה. הגנת הפרטיות ושימוש במידע

 1. האתר מכבד את פרטיות המשתמש ורואה בשמירה על פרטיות המשתמשים כמטרה ערכית וחשובה. בהוראות אלו תוכלו להבין את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו, וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. האתר רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלו, כדי שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. המשתמש באתר מתחייב כי לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתו לשינויים אלו ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 3. כאמור לעיל, בעת הוצאת שיחה לאחד מנותני השירות או המפרסמים באתר, מערכת האתר תקבל את מספר הטלפון של המשתמש. פרט זה, וכן מידע נוסף שיצטבר אודות המשתמשים, יישמר במאגר המידע של האתר. משתמשים אשר אינם מעוניינים שמידע מסוים יישמר אודותיהם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ולא לעשות שימוש בשירותי האתר באופן גורף.
 4. האתר לא יעביר מידע על המשתמשים לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא רק אם המשתמשים ביקשו, כל זאת בהתאם להוראות הדין.
 5. המשתמש מתחייב בזאת כי הוא לא יעלה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ככל שהצדדים השלישיים יפרו, מכל סיבה שהיא ובכל דרך שהיא, את פרטיותו.
 6. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לאפשרות שהחברה תהא רשאית ליצור עמו קשר בהתאם לפרטי יצירת הקשר שנמסרו על-ידו. החברה תפנה למשתמש באמצעות שיחת טלפון ו/או בהודעת דוא”ל ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר. לאור זאת, כל משתמש אשר יתקשר עם אחד מן המפרסמים המוצעים באתר, יוכל לכתוב את חוות דעתו ולדרג את המפרסם. בנוסף, החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות למשתמש גם לצרכים פרסומיים ושיווקיים.
 7. האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפורים, שינויים והסקת מסקנות לצרכים סטטיסטיים. הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר.
 8. האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, המידע שנאסף מכיל נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. עם זאת,  באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 9. האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. לפיכך, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת כי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.
 10. במקרים שאינם בשליטת האתר שנובעים מכוח עליון ו/או פגיעה מכוונת או עקיפה לרבות במחדל וכל פגיעה אחרת, המשתמש מסיר כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או כל גורם מטעמו, ככל שייגרם נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגמרו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 11. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר החברה ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה, לרבות לשנותו ו/או לתקנו ו/או להסירו, כדי לממש זכות זו, יש לפנות אלינו באמצעות “צור קשר” באתר.

ו. אחריות

 1. האתר אינו אחראי לנכונותו של המידע ו/או לליקויים ו/או לשגיאות העלולים ליפול בו.
 2. האתר ו/או מי מטעמו לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם מתוכן המוצג בפורומים על ידי משתמשים אחרים ובין אם בוצעה השקעה דרך אחד מהמפרסמים באתר.
 3. המשתמש מתחייב להגן, לשפות, לפצות ולפטור את בעלי האתר, צדדים שלישים וכל צד קשור אחר, בגין כל תביעה, טענה, נזק, הוצאה, התחייבות, הפסד, אשר ייגרם למי מן הגורמים הנ”ל, עקב שימוש שלא כדין של המשתמש באתר, או עקב הפרה של הוראה מתנאי השימוש. 
 4. כמו כן, האתר לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
 5. האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את פעילותו, כולה או חלקה, לצורך תחזוקה, עדכון, שדרוג או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

ח. שונות

 1. החברה תהא רשאית לשנות מעת לעת את תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, אין לאתר חובה כלשהי לעדכן את המשתמשים אודות השינוי כאמור. מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר את כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 3. על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה, יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית משפט לו הסמכות בתל אביב יפו, ישראל בלבד והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי, אשר יגבר על כל כללי ברירת דין המפנים לתחולת דין זר.